Is het adventisme een sekte of een kerk?

De Zevende-dags Adventisten vormen een protestantse kerk. Soms wordt over het adventisme gesproken als een sekte. Meestal heeft dat woord iets denigrerends en wordt er een fanatieke groepering mee bedoeld die de fundamentele beginselen van het christelijk geloof niet onderschrijft. Dat is beslist niet op Zevende-dags Adventisten van toepassing.

Wat betekent de naam “Zevende-dags Adventist”?

In de naam zijn twee toonaangevende elementen van de adventistische geloofsvisie verwoord. De verwijzing naar de zevende dag heeft te maken met het feit dat adventisten hun rustdag vieren op zaterdag in niet op zondag. Het woord adventist heeft het Latijnse word “adventus” als wortel. Dat betekent “komst” en duidt op de intens verwachte terugkeer van Christus aan het “eind der tijden”.

Wat zijn de belangrijkste leerstellingen ?

Ga naar Downloads en kijk onder Fundamentele Geloofswaarheden en je ziet daar een link naar een lijst met 27 geloofspunten. Bij elk punt staan een aantal bijbelteksten die er de basis voor vormen.

Zijn er adventistische leefregels?

Adventisten geloven dat hun godsdienst ook inhoudt dat ze verantwoord moeten omgaan met hun lichaam. Dat betekent dat ze niet roken of andere drugs gebruiken. Dat geldt ook voor alcohol. Onder adventisten bevinden zich relatief veel vegetariërs. Wie wel vlees eet houdt zich in elk geval aan de bijbelse adviezen die bepaalde soorten vlees (met name varkensvlees) afkeuren voor menselijke consumptie.

Waar wonen de meeste adventisten?

Oorspronkelijk woonden de meeste leden van de kerk in de Verenigde Staten en Europa. Nu woont daar slechts een klein percentage en woont het merendeel in Afrika (vooral in de landen rond het Victoriameer), in een aantal Aziatische landen en in Midden- en Zuid-Amerika. Eigenlijk vind je de kerk bijna overal, vanaf het uiterste Noorden van Noorwegen tot in het puntje van Zuid-Amerika en van Californië tot Mongolië.

Hoe snel groeit het adventisme?

Dat verschilt van plaats tot plaats. In de westelijke wereld is de groei relatief gering, terwijl deze in veel ontwikkelingslanden jaarlijks boven de 10 procent uitkomt. Wereldwijd sluiten zich meer dan een miljoen mensen per jaar officieel bij de kerk aan. In Nederland is de groei 1 à 2 procent netto per jaar.

Denken adventisten dat ze de enige echte christenen zijn?

Nee. Adventisten geloven dat ze een bijzondere taak hebben, maar zijn ervan overtuigd dat er heel veel andere mensen zijn die God naar eer en geweten “dienen”. Maar er is, zo geloven adventisten, een extra dimensie in het geloof die zij graag met anderen willen delen.

Hoe is het adventisme georganiseerd?

In Nederland zijn de gemeenten georganiseerd in een Nederlandse Unie. Het landelijk kantoor staat in Huis ter Heide (U). Het bestuur van de landelijke kerk wordt democratisch gekozen door vertegenwoordigers van alle gemeenten. De kerk in Nederland valt onder een overkoepelend orgaan voor de kerken in een groot deel van Europa. Het kantoor daarvan staat in Engeland. Alle (momenteel 13) regionale kantoren die de werkzaamheden in een stuk van de wereld coördineren vallen onder de Generale Conferentie. Dit is het hoogste bestuursorgaan van de wereldwijde kerk dat in een voorstad van Washington (VS) zetelt.

Hoe wordt de kerk gefinancierd?

De leden van de kerk staan bekend om hun vrijgevigheid. Ze passen het bijbelse beginsel toe dat een tiende deel van hun inkomsten aan God toekomt. Daarnaast wordt er voor allerlei doeleinden ruimhartig gegeven.