Introductie

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten kent in Nederland zo’n 50 gemeenten, waarvan 7 zich in Noord-Holland bevinden, t.w. Amsterdam, Amsterdam Zuid-Oost, Amsterdam Ghana, Zaandam, Alkmaar, Enkhuizen en Haarlem. Het karakter van deze gemeenten is zeer uiteenlopend. De gemeentes in Zuid-Oost bijv. worden voornamelijk bevolkt door zwarte broeders en zusters vanwege de grote instroom van de laatste decennia uit o.a. Afrikaanse landen, Suriname en het Caraïbisch gebied. Zaandam is de kleinste gemeente van Noord-Holland, gevolgd door de gemeente Enkhuizen (ca 20 gedoopte leden, jeugd en belangstellenden). We zijn een regiogemeente, d.w.z. dat in Enkhuizen zelf slechts een kwart van de leden woonachtig is; de rest woont vnl. verspreid in heel West-Friesland.

Naam

In onze naam willen we tot uitdrukking brengen dat we volgelingen van Jezus zijn en dat al onze hoop en verwachting op Hem zijn.
• Zevende dag: Jezus noemde Zichzelf ‘Heer van de sabbat’ – een prachtige titel – en we willen deze ‘Heer van de sabbat’ vereren op Zìjn dag: de sabbat.
• Adventisten: daar zit het woord ‘advent’ in = komst. Hiermee brengen wij tot uitdrukking dat we uitzien naar de wederkomst van onze Heer.

Samenstelling van de gemeente

Er zijn tijden geweest dat we voor onze kinderen en jeugd levendige kindersabbatscholen hadden en dat ze gedurende een flink aantal jaren met groot plezier onze in de gemeente Alkmaar opgezette scouting-afdeling bezochten, maar dat is nu voorbij en de jonge mensen zijn getrouwd of verhuisd naar elders in het land. Het accent is daarmee binnen onze gemeente komen te liggen op wat oudere mensen; tieners en jeugd hebben we op het ogenblik helaas heel weinig. Dit neemt echter niet weg dat de gemeente jong van hart en fris van geest is.

Aktiviteiten op Sabbat

Zoals wereldwijd de gewoonte is, vindt kerkbezoek elke sabbat (= zaterdag) plaats. Van 10.00 – 11.00 wordt er in de kring een thema besproken, dat per kwartaal wisselt. Het laatste kwartaal bespraken we het bijbelboek Daniël, dit nieuwe kwartaal staat het thema van de verlossing centraal. Iedereen kan deelnemen aan deze dialoog (‘in gesprek met het Woord’) dat ondersteunt wordt door een themaboekje. Dit boekje kan door iedere belangstellende besteld worden. Voor meer gegevens over deze kringgesprekken, wordt verwezen naar de aparte rubriek hierover.

Van 11.00 – 12.00 vindt de eredienst plaats. Soms gaat daar een volledig opgeleide predikant voor (onze vaste predikant is momenteel ds W.A. Wiersema, die ook de gemeentes Alkmaar en Haarlem bedient) en soms een lekenprediker. We zijn in ieder geval blij dat we als kleine gemeente iedere week een spreker/spreekster mogen verwachten. Soms blijven we na de dienst en drinken koffie of thee: één van de manieren om ook het sociale gebeuren binnen de gemeente tot zijn recht te laten komen.

Een kleine gemeente: aantrekkelijk?

Misschien is juist de kleinheid waarin mensen elkaar kennen en gekend worden, aantrekkelijk en kunnen mensen juist in die overzichtelijke gemeenschap een plek vinden, waarin zij hun geloof kunnen beleven. Zou het niet zo kunnen zijn, dat deze tijd van individualisering en anonimiteit juist om kleine groepen en gemeenten vraagt? We willen metgezellen van elkaar zijn, die bereid zijn een stukje met de ander op te trekken. De ‘ander’ dat zijn geen zelf gekozen vrienden, maar mensen die door het zoeken naar de ontmoeting met God binnen de gemeenschap van dezelfde gemeente bij elkaar gebracht worden.

Jezus beloofde dat ‘waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.’ (Matth. 18:20). Die belofte is gericht aan de discipelen die zich ook klein voelden ten opzichte van de hen omringende wereld, diezelfde belofte is ook aan kleine gemeentes gegeven.

VRAGEN?

Heeft u vragen, van welke aard dan ook, schroom dan niet deze te stellen. Tot slot: iedereen is van harte welkom!

WILT U EEN INDRUK KRIJGEN VAN ONZE KERKGEMEENSCHAP in ENKHUIZEN? Lees en bekijk dan het Jaarboek 2007, samengesteld door E. Garms. Prijs: € 15,00; te bestellen per telefoon: 0228 314894