Zevende-dags Adventisten geloven dat zij de opdracht hebben om overal hun visie op de boodschap van de Bijbel te laten horen. Maar tegelijkertijd voelen zij zich nauw verbonden met andere christenen, vooral met degenen die ook de Bijbel als gezaghebbende basis voor hun belijden blijven hanteren.

De kerk is in allerlei interkerkelijke organen vertegenwoordigd en stelt er prijs op in dialoog te blijven met andere christenen, zonder echter formeel lid te zijn van geworden van organisaties zoals de Wereldraad van Kerken of nationale raden van kerken. In Nederland heeft het kerkgenootschap de status van aspirant-lid bij de Raad van Kerken en lid van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Vooral op humanitair terrein wordt nauw samengewerkt met anderen. Zo is er een overeenkomst gesloten tussen de Samen-op-Weg (SoW)-kerken en een aantal kleinere kerken (waaronder het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten) om op een aantal terreinen samen te werken. De kerk participeert via de Stichting ADRA als waarnemer in de hulpverleningsorganisatie KerkinActie en in het programma Kinderen in de Knel, terwijl er een intensieve samenwerking is t.a.v. noodhulp.